Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії»

Контроль технічного стану - це перевірка відповідності значень параметрів об'єкта вимогам технічної документації та визначення на цій основі одного із заданих видів технічного ...
Технічне діагностування забезпечує спрямовану зміну не лише технічного стану машини, але й системи її обслуговування та ремонту, тобто є необхідною умовою переходу на прогресивнішу ...
Процес матеріально-технічного обслуговування спрямований на постачання на склади підприємства або відразу на робочі місця потрібних, згідно з виробничою програмою, матеріально ...
оптимізація формування і використання ресурсів на основі скорочення строків періодичності постачання, зменшення партій постачання ресурсів та матеріалів, забезпечення надійності ...
З метою якісної організації та проведення технічного обслуговування , зниження строків простою машин на технічне обслуговування або в поточному ремонті , в кожній частині ...
... стану машин усіх марок, які є в частині, з технічними вимогами до перевіряємих машин, механізмів і систем; інструкцією по заходам безпеки при перевірці машин, завдання по перевірці ...
У разі відсутності на ПТО спеціалізованих колій збільшеного технічного обслуговування вагонів ТОв-2з, у парку відправлення виконується ТО автогальм та усунення несправностей, які ...
7 Борзилов І.Д. Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни "Основи технічного обслуговування вагонів"на тему "Технічне ...
Нижче приведений порівняльний розрахунок витрат на зміст пересувних ремонтно-діагностичних майстерень і стаціонарних постів діагностики і технічного обслуговування тракторів, а ...
Об'єм робіт по технічному обслуговуванню тракторів визначають відповідно до кількості палива, що витрачається, структури і кількісного складу машинно-тракторного парку.
При плануванні робіт по виконанню технічного обслуговування і ремонту електроустаткуванні на місцях допускається збільшувати періодичність проведення вказаних робіт для окремих ...
Перед складанням графіка технічного обслуговування і ремонту електроустаткуванні необхідно, користуючись картою обліку електроустаткуванні, встановленої на об'єкті, і нормативними ...
Таким чином, на основі аналізу конструкцій різьбозгвинчуючого обладнання та існуючих методик його розрахунку ми провели розрахунок планетарної передачі гайковерта, який може бути ...
Для підтримки рухомого складу автомобільного транспорту в технічно справному стані, необхідному для нормальної експлуатації, прийнята планово-попереджувальна система технічного ...
Державна технічна політика щодо сільськогосподарського виробництва має бути направлена як на розвиток вітчизняного машинобудування, так і на реформування ринку технічних засобів і ...
Формування повноцінного ринку матеріально-технічного постачання повинно здійснюватись на основі комплексного підходу починаючи із створення ефективної системи державної підтримки ...
3. Основні напрямки вдосконалення системи діагностування,технічного 27 обслуговування і ремонту автомобілів
Мета технічного обслуговування і ремонту - підтримування дорожніх транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності ...
Процес матеріально-технічного забезпечення виробництва направлений на своєчасне постачання на склади підприємства або відразу на робочі місця потрібних відповідно до бізнес-плану ...
Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва включає комплекс робіт по аналізу питомих витрат матеріальних ресурсів за звітний період, використанню технологічного ...
Оцінку технічного рівня різногалузевих підприємств треба проводити періодично (один раз на кілька років) у процесі аналізу та узагальнення певної системи показників, які відбивають ...
Це може бути досягнуто при отриманні достовірних результатів аналізу техніко-економічного рівня підприємства, визначенні перспективи технічного розвитку, поєднанні цього рівня з ...
Процес матеріально-технічного постачання є обов'язковою умовою виробництва і значно впливає на нього.
Вихідні дані для розробки плану матеріально-технічного постачання такі: розрахункові обсяги перевезень вантажів і пасажирів та інші показники плану з експлуатації транспортних ...
У вигляді Таблиці 2 Додаток А. Наводжу технічні характеристики рухомого складу оскільки, під час організації технічного обслуговування і ПР вони впливають на цілий ряд рішень.
Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів:
Реконструкція - оновлення і якісне вдосконалення діючих виробничих фондів за розробленим проектом з допомогою: ліквідації застарілих будівель; заміни морально застарілого і фізично ...
По-перше, через обмеженість або відсутність принципово нової техніки для заміни на всіх технологічних процесах технічного обслуговування і ремонту автомобілів.
Система технічного обслуговування заснована на обов'язковому плануванні, підготовці й проведенні відповідних видів технічного обслуговування кожної машини, що перебуває в ...
До складу робіт з технічного обслуговування екскаватора входять: очищення, мийка й змазування; огляд і контроль технічного стану складальних одиниць; заправлення машини; перевірка ...
Велику роль у вирішенні цих завдань грає вдосконалення технології технічного обслуговування і ремонту автомобілів, яке залучається в розробці такої організаційної структури ...
... знань для вирішення конкретних інженерних задач, що пов"язані з організацією технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів, проектування чи удосконалення підприємств ...
Організація технологічного процесу технічного обслуговування (ТО) залежить головним чином від виробничої програми (числа автомобілів), структури парку, постійності змісту і ...
Технічне обслуговування №2 (ТО-2) призначено для поглибленої перевірки технічного стану машини і її механізмів і проведення регулювальних і ремонтних робіт з метою забезпечення ...
Для відтворення матеріально-технічного парку агропромислового комплексу (АПК) на рівні технологічної потреби необхідно щорічно купувати машин і обладнання на суму понад 7. .8 млрд ...
П.3.11 12); Національна програма розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села на 1999-2010рр. за напрямком "Ресурсне оновлення виробництва на основі ...
Основні положення системи планово-попереджувального Технічного обслуговування і ремонту машин
Для проведення технічного обслуговування, а також поточного ремонту на місці роботи використовують майстерні (агрегати) на автошасі, обладнані необхідним комплектом інструментів ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com