Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів»

Використання наочності на уроках у процесі ознайомлення молодших школярів з основами природоохоронної діяльності відіграє переважно допоміжну роль, однак у деяких випадках певний ...
Ці ж прийоми роботи ми пропонуємо використовувати на уроках та в позакласній діяльності для покращення процесу формування екологічної культури молодших школярів.
Згідно з ними, цей матеріал має бути науково достовірним, перевіреним за кількома джерелами; доступним для розуміння його молодшими школярами, не переобтяженим зайвою, занадто ...
На кінцевому етапі проводився аналіз та узагальнення експериментальних даних, оформлялася дипломна робота та з"ясовувалися подальші перспективи використання розробленої методики ...
Гіпотеза дослідження - якщо під час оволодіння загальномовленнєвими вміннями та навичками впроваджувати науково обґрунтовану та методично доцільну педагогічну технологію формування ...
Аналіз науково-методичної літератури і спостереження під час проведення формувальної частини педагогічного експерименту дозволили використати такі методи для формування культури ...
теоретичні - аналіз і узагальнення філософської, психологічної та педагогічної літератури, директивних матеріалів, навчальних програм та планів технічних ВНЗ, досвіду роботи вищих ...
наявність технології формування екологічної культури студентів вищих технічних навчальних закладів; комплексний підхід до використання виховних можливостей циклів навчальних ...
Визначити та експериментально перевірити ефективність використання екологічного проекту з метою формування екологічної культури молодших школярів.
Отже, зіставивши результати констатуючого та контрольного експериментів, ми можемо чітко прослідкувати те, що застосування проектної технології для формування бази подальшої ...
... виховання; аналіз філософської, фізіологічної, психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів з ...
Діхтяренко З.М. Формування наполегливості молодших школярів засобами фізичної культури // Вісник Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка.
Гіпотезадослідження: якщо в процесі правового виховання молодших школярів забезпечити використання різноманітних прийомів, то рівень сформованості правової культури в учнів ...
Вчителька переконалась в ефективності методу вправ для формування правової культури молодших школярів.
Комунікативні здібності — Курсовая работа
На основі праць В.А. Сухомлинського, про виховання молодших школярів, ігор, розроблених доктором психологічних наук Е. Смирновою, дослідно-експериментальних робіт О. Леонтьєва з ...
Моя експериментальна робота з використання ігрових ситуацій для формування комунікативних здібностей молодших школярів здійснювалась за такими напрямами: формування комунікативних ...
Отже, виникла суперечність між необхідністю вдосконалення процесу формування у молодших школярів потреби в регулярних заняттях фізичною культурою і недостатньою розробленістю ...
Так, Л.С. Славіна (1972) пропонувала молодшим школярам, захопленим грою, зробити іншу роботу - вирізати і обклеїти кольоровим папером картонні квадратики для дитячого саду.
Аналіз педагогічної літератури [4;8;38] показав, що виділяють такі етапи у формуванні уявлення в молодших школярів:
1. Які методи ви використовуєте для формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства?
На основі аналізу відповідної психолого-педагогічної і методичної літератури та шкільної практики ми дійшли висновку, що використання евристичної бесіди як засобу формування ...
Здійснюючи активізацію пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі використання евристичної бесіди, необхідно дотримуватись таких педагогічних умов: реалізація принципу ...
Для успішного формування екологічної культури учнів велике значення має робота, що проводиться в цьому напрямі в молодших класах.
Виявлено, що основними джерелами формування екологічної культури молодших школярів виступають: а) пізнавальна діяльність учнів, пов"язана із спостереженням навколишнього середовища ...
Разом з тим, існує необхідність ширшого теоретичне обґрунтування, яке доводило б методичну доцільність використання мультимедійних технологій у музичній освіті молодших школярів, а ...
Д. Кабалевський підкреслював важливість хорового співу для формування музичної культури школярів.
Широкий простір для формування екологічної культури забезпечують і такі види природничих завдань: виготовлення гербаріїв дикорослих рослин, створення місцевої Червоної книги ...
Досить ефективним підходом щодо формування бережливого ставлення до природи молодших школярів на уроках природознавства є використання народних традицій та елементів ігрової ...
Предметом дослідження є система вправ для формування знань, умінь і навичок з теми "Прикметник" як засобу формування пізнавальної активності молодших школярів.
На основі проаналізованої методично-наукової літератури з цієї проблеми і досвіду роботи вчителів початкових класів ми запропонували різноманітні вправи, які цілеспрямовано ...
Основу для становлення і розвитку відповідального відношення до природи, формування екологічної культури молодших школярів складає зміст учбових предметів початкової школи, які ...
Цільові установки навчальних предметів початкової школи обумовлюють необхідність сумісного використання їх для виховання молодших школярів у дусі любові і дбайливого відношення до ...
Аналіз літератури з окресленого питання засвідчив, що обрана для дослідження тема є складовою частиною загальної проблеми "Взаємопов"язане вивчення теоретичних відомостей з мови і ...
Використання мовного матеріалу з урахуванням міжпредметних зв"язків сприятиме збагаченню словникового запасу молодших школярів, розвитку їх мовленнєвих умінь та навичок.
З огляду на значущість теми, її актуальність у плані розумового розвитку учнів і була обрана тема дипломної роботи - "Формування художньо-конструктив-ного мислення у молодших ...
Методи і прийоми роботи, застосовувані у процесі формування творчої активності молодших школярів, узгоджуються з імпровізаційним стилем роботи народних майстрів та особливостями ...
... виникнення, розвитку і закріплення тривожності або ж зниження її до оптимального рівня, що проявляється в адекватному психічному розвитку молодших школярів і забезпечує сприятливі ...
За даними авторів і користувачів, дитячий варіант шкали доводить досить високу клінічну валідність і продуктивність її застосування для широкого кола професійних завдань.
Рефотека ру refoteka@gmail.com