Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Коносамент - характеристика умов його здійснення»

Коносамент: юридическая ... — Курсовая работа
При этом документ должен обладать теми же характеристиками, что и бортовой коносамент.
Основными реквизитами коносамента согласно Кодексу торгового мореплавания РФ являются: наименование судна (если груз принят к перевозке на определенном судне), перевозчика и ...
Доказательственная сила коносамента может быть в значительной степени подорвана, если данные о грузе, зафиксированные в коносаменте, были исправлены, или если сам коносамент ...
В ордерном коносаменте указывается, что коносамент выдан "приказу отправителя" либо "приказу получателя", то есть отправителем или получателем может осуществляться передача ...
Грузовая документация — Контрольная работа
2. Коносамент служит доказательством принятия перевозчиком обозначенного в нём груза.
2. Если в коносаменте указаны не все упомянутые в этой статье данные, коносамент не теряет юридической силы, но он должен соответствовать признакам определения понять коносамент ...
За цих умов відносини між учасниками перевезення оформляються коносаментом.
При перевезенні вантажів з використанням коносаменту необхідно оголошувати його вартість.
Примерно в это же время (конец XVI в.) зарождается прообраз коносамента.
- в отношении торговых документов, в частности коносамента, означает, что документ содержит отдельные, но не все признаки (характеристики) оборотного документа.
Договор перевозки грузов — Контрольная работа
1. Коносамент - понятие, виды (правовой аспект)
Если оригинал коносамента оформляется от порта погрузки до порта выгрузки без перевалки, такой коносамент называется прямой (direct B/L). Как форма договора морской перевозки в ...
Векселя. Коносамент — Контрольная работа
Поэтому характеристики коносамента аналогичны характеристикам складского свидетельства и соответственно отличны от характеристик доходных долговых ценных бумаг.
По именному коносаменту груз передается в порту назначения тому получателю, который указан в коносаменте.
... судовладельца перед собственником груза; условия перевозки по чартеру; значение коносамента; морская ипотека; столкновение судов; оказание помощи на море; общая авария и некоторые ...
Такая необходимость возникает главным образом при слелующих обстоятельствах: когда более или менее значительная партия груза, перевозка которой уже оформлена одним коносаментом ...
Кредитні правовідносини — Контрольная работа
... за договором транспортного експедирування, а також документи, що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю і нагляду, ...
... документами: авіаційною вантажною накладною; міжнародною автомобільною накладною; накладною УМВС; коносаментом та іншими документами, визначеними законами України, складеними мовою ...
Договор перевозки по коносаменту.
Установлено, что перевозчик не может опровергать данные коносамента, если коносамент передан третьему добросовестному держателю; предусмотрена возможность продления срока исковой ...
Ефективність податкового контролю можлива лише за умови врахування при його здійсненні галузевої специфіки.
... працівниками податкових органів), чітко визначених особливостей діяльності кожної окремої галузі та умов її функціонування в Україні, кількісних і якісних параметрів, аналіз яких ...
Номінальна довірча власність передбачає встановлення обмежень її здійснення у вигляді визначення переліку дій щодо розпорядження майном, що перебуває в довірчій власності, і які ...
Номінальне право власності є різновидом довірчої власності, набутим номінальним власником від установника або придбаним за його розпорядженням, з умовою його здійснення для ...
Договор морской перевозки груза, подтвержденный выпиской перевозчиком товарораспорядительного транспортного документа - коносамента
Проще и легче всего товарораспорядительная функция реализуется через выписку ордерного коносамента (order bill of lading), указывающего на то, что коносамент выдан "приказу" лица ...
Ідеї, відображені на першій стадії, повинні відповідати деяким широким критеріям здорового глузду, а саме умовам, що прибуток від реалізації проекту перевищить витрати на його ...
... середовища та потенційних джерел сировини, докладні дані про важливі урядові рішення й політичний курс, а також економічні, соціальні й культурні характеристики населення в районі ...
Коносамент
... и выражение "semi-negotiable instrument" - полуоборотный документ - в отношении торговых документов, в частности коносамента, означает, что документ содержит отдельные, но не все ...
Конкурентоспроможність продукції - це комплекс споживчих та вартісних характеристик, які визначають його успіх на ринку, тобто спроможність саме даного товару бути обміненим на ...
Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки по своїм якісним, технічним, економічним, естетичним ...
У основі феодального способу виробництва лежала феодальна власність на землю - основний засіб виробництва і одна з найважливіших умов його здійснення.
Службові права, обов'язки та повноваження судді завжди існують в певних межах - періоду володіння статусом, реалізуються у конкретних правовідносинах, що виникають в умовах ...
Чинна система розподілу навантаження на суддів та існуюча проблема фінансового забезпечення діяльності судді не тільки порушують його право на створення і забезпечення необхідних ...
Перевозка грузов морским транспортом осуществляется на основе договора морской перевозки, который имеет следующие основные формы: чартер, коносамент, букинг-нот, берс-нот, фиксчур ...
... этот документ известен как погрузочный ордер, в котором обычно содержатся данные о назначении груз, его характеристика, сведения о роде упаковки, названии отправителя и получателя, ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com