Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії»

Ті діти, яких навчали без застосування наочних і технічних засобів у середній школі відстають від тих, хто не був обділений у їхньому застосуванні.
Мета дослідження: розкрити суть, основні особливості засобів навчання та виявити шляхи використання наочних і технічних засобів у навчанні молодших школярів природознавству.
У вищих педагогічних навчальних закладах переважно запроваджена дворівнева система підготовки з ІКТ, що охоплює майже весь термін навчання студента і включає вивчення інформатики ...
Створення наочних * ілюстрацій, інтерактивних і' динамічних навчальних посібників, довідників, використання коментарів, кнопок, підказувань і гіперпосилань.
Однак використання на уроках навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання ефективно лише тоді, коли викладач має у своєму розпорядженні систему оснащеності ними ...
Діафільми створено до всіх розділів шкільного курсу біології.
Досвід показує, що вчителі недостатньо знають вимоги до комплексу засобів навчання, особливості застосування різних видів наочних посібників.
Натуральні об'єкти, як зазначається в психологічних та педагогічних дослідженнях [2, 4, 5], в роботах з методики викладання |3, 6] повинні використовуватися в трудовому навчанні в ...
При висвітленні аналізу змісту курсу шкільного країнознавства та дидактичних засад вивчення країнознавства було застосовано підручник з країнознавства Масляка П.О. [39], Програму ...
... при цьому визначити рушійні мотиви географічного пізнання світу особистістю школяра; враховувати наступність між шкільними курсами географії в цілому і "Економічної і соціальної ...
Ті діти, яких навчали без застосування наочних і технічних засобів у середній школі відстають від тих, хто не був обділений у їхньому застосуванні.
У початкових класах застосування різноманітних засобів навчання має на меті збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду учнів, розвиток спостережливості, пізнання ...
Для таких батьків доцільно організувати короткострокові вечірні курси, на яких докладно розповісти про форми і методи роботи з малюками щодо подолання недостатньої готовності до ...
Для цього у підготовці дітей до школи у процесі дошкільної освіти виділяють анатомо-фізіологічний, психолого-педагогічний, педагогічно-організацій-ний аспекти, спрямовані на ...
У процесі дослідження з"ясовано, що застосування комп"ютерних технологій у системі освіти сприяє: використанню комп"ютера у навчальному процесі як засобу навчання, об"єкту вивчення ...
Рослини", "Гриби і лишайники", "Бактерії", "Організми і середовище існування", "Тварини", "Різноманітність тварин", та в курс "Природознавство" основної школи; продовжувати ...
Позитивні мотиви навчання — Дипломная работа
Великий інтерес до вивчення мови викликає застосування технічних засобів навчання.
Термін "наочність" тому, окрім загального значення принципу навчання, вживається і у більш вузькому значенні, - для позначення конкретних засобів наочності, наочних предметів ...
Вона розробляє й визначає раціональні методи, прийоми, засоби та форми навчальної діяльності, під час якої відбуваються свідоме оволодіння учнями системою знань зі шкільного курсу ...
Зміст лекцій розкриває теоретичні основи методики організації навчально-виховного процесу з біології у середніх загальноосвітніх закладах: цілі та завдання шкільної біологічної ...
Особливості навчання у вивченні курсу "Економіка" учнями старшого шкільного віку
Таким чином, розглянувши роль курсу "Економіка" в системі загальної та економічної освіти, а також проаналізував особливості навчання у вивченні цього курсу учнями старшого ...
У той же час відзначений низький рівень мотивації багатьох педагогів шкіл до використання різних видів інформаційної діяльності в предметних методиках навчання, що пов'язано ...
Теоретичне осмисленні аспектів впровадження технологічної освіти до шкільного курсу інформатики, означення методичних підходів до навчання учнів інформаційних технологій у ...
Тихонова Т.В., Луньова Г.С. Використання методики технологічного навчання у шкільному курсі інформатики// Інформатизація освіти України:
Дисципліна "Дидактичні основи професійної освіти" у якості базового має навчальний матеріал дисциплін "Методологічні засади професійної освіти", "Теорія та методика виховної роботи ...
закріплення знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів, здобутих під час вивчення навчального матеріалу курсу "Дидактичні основи професійної освіти", зокрема з питань ...
Специфіка шкільного курсу з фізичної географії полягає в тому, що він вимагає від учнів високої продуктивності їх власного аналітико-синтетичного апарата.
Її не можна ігнорувати в практиці шкільного навчання, бо інакше наукове уявлення дитини буде бідне та не повне.
1.3 Принципи професійного навчання, що першочергово реалізуються при застосуванні аудіовізуальних засобів навчання для активізації пізнавальної активності учнів у ПТНЗ
Інші засоби навчання виконують різноманітні функції: одні заміняють учителя як джерело знань (кінофільми, магнітофон, навчальні пристрої та ін.); другі - конкретизують, уточнюють ...
Місце і значення екскурсії у шкільному курсі біології
У першій главі "Наочність навчання і використання наочних посібників" розглядаються основні види наочних посібників, їх методика використання на усіх етапах уроку по зоології.
Дидактичні дослідження про застосування наочності, про поєднання засобів наочності і слова учителі, проведені під керівництвом професора Л.В. Занкова і в науково-дослідному ...
РОЗДІЛ 3 ІНТЕГРОВАНІ ЗАВДАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
На нашу думку, можливості покращення шкільного навчання з валеології, ОЖіЗ полягають у якісній підготовці вчителів початкових класів з теорії та методики фізичного виховання ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com