Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів»

1.1 Розвиток пізнавальної активності у молодших школярів як педагогічна проблема
Таким чином, три етапи, які були розглянуті нами вище, відповідають методам розвитку пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови.
Отже, одним із найважливіших засобів розв'язання освітніх завдань і проблем, які існують сьогодні у навчанні рідної мови, є, на нашу думку, формування і розвиток пізнавальної ...
Дана особливість вказує на те, що однією з умов забезпечення високого рівня засвоєння молодшими школярами прикметників у контексті розвитку їх пізнавальної активності учнів буде ...
Тільки такий підхід до розглядання сутності і ролі самостійної роботи школярів дозволяє зняти антитезу між зовнішньою обумовленістю самостійної роботи в навчальному процесі і її ...
Отже, проблема пізнавальної активності молодших школярів - одна з кардинальних проблем не тільки дидактики початкової школи, а й всього процесу виховання молодшого школяра, тому що ...
У дипломній роботі розкриваються основні положення проблеми розвитку мовленнєвої діяльності на уроках читання в початкових класах, досліджується сутність та розвиток мовленнєвої ...
У поясненні значення слова як і в усякій навчальній діяльності, необхідно керуватися загальними дидактичними настановами, спрямованими на підвищення рівня самостійності і ...
2.2 Результати дослідження рівня пізнавальної активності, як компонента успішної учбової діяльності молодших школярів
Порівнюючи результати двох етапів констатувального експерименту можна зробити висновок про те, що переважна більшість молодших школярів з нашої вибірки, які виявили обдарований або ...
Богініч (педагогічні умови підвищення рухової активності дітей 4-5 років на заняттях фізичною культурою); Г.В. Воробей (вплив народних ігор та забав через загартування молодших ...
Для перевірки ефективності розроблених ігор, які визначають розвиток фізичних якостей, рухливих ігор та естафет з елементами футболу було обґрунтовано педагогічні умови виховання ...
Розділ І. Розвиток зв"язного мовлення молодших школярів як методична проблема
Система підготовчих вправ, які забезпечують розвиток мовлення молодших школярів, містить "систему таких методів і прийомів навчання, як спостереження над мовним явищем, самостійна ...
Розвиток пізнавальної інтересу, як однієї із якостей особистості молодших школярів, є результатом, і умовою успішності навчання.
Пізнавальний інтерес може виступати і як засіб навчання, і як мета педагогічної роботи в плані розвитку загальної пізнавальної активності.
Оцінка у процесі навчання молодших школярів є одним із важливих засобів мотивації і стимулювання їх навчально-пізнавальної діяльності.
... друге, необхідністю контролю за кожним учнем на кожному уроці, у зв"язку з психологічними особливостями розвитку пізнавальних процесів у молодших школярів і оволодіння ними учінням ...
Під поняттям " стимул " навчально-пізнавальної активності ми будемо розуміти фактори, якими можуть виступати певні обставини, зовнішні умови, ті або інші нормативні документи, що ...
Які методи стимулювання навчання молодших школярів вважаєте більш доцільними (необхідне підкреслити): організація спостереження, евристична бесіда, дидактична гра, самостійна ...
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті орієнтує загальноосвітню школу на широкий спектр впровадження інноваційних педагогічних мультимедійних технологій ...
Мета дослідження - розробити систему музично-виховної роботи з молодшими школярами на основі мультимедійного посібника, яка забезпечить ефективність засвоєння музичних знань і ...
Розділ 1. Теорія і практика розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання
Розуміючи, що, долучаючись до світу людей, молодший школяр може зазнати (і зазнає) й особистісно деструктивних впливів, які можуть спотворити його загальний психічний розвиток ...
Теоретичне значення роботи полягає у поглибленні наукових знань про взаємозв"язок розвитку емоційно-вольової, мотиваційної та пізнавальної сфер особистості учнів початкової школи ...
Застосування комплексної програми подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку, яка поєднує дотримання психолого-педагогічних умов та впровадження системи ...
... діяльності учнів у позашкільному закладі (О. Рассказова), розвитку творчої активності молодших школярів (Г. Костюшко), розвитку творчих здібностей учнів на уроках праці засобами ...
здібності як індивідуальні особливості, що зумовлюють успішність певної чи кількох видів діяльності; у зв"язку з цим особливого значення набуває питання про якісні характеристики ...
1. Проблемне навчання як метод організації пізнавальної діяльності молодших школярів: дидактичний, виховний та розвивальний потенціал (реферат).
Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів.
Всі вони, як правило, зводяться до формування високого рівня інтелекту школярів, до активізації пізнавальної діяльності в процесі занять фізичною культурою, розвитку окремих ...
Діагностика розумового компоненту розвитку здійснювалася шляхом визначення середнього бала шкільної успішності, що дало змогу охарактеризувати здібності молодших школярів, уміння і ...
Розділ 2. Дидактичні ігри як засіб стимулювання пізнавальної активності школярів
Тому навчання має бути організоване так, щоб воно виступало як вільна форма активності учнів, і такою формою активності, вже освоєної молодшими школярами, є гра.
А це вимагає активної мовленнєвої діяльності молодших школярів у навчальному процесі, оскільки виховання соціальне активної, духовно багатої особистості неможливо здійснювати без ...
Як зазначено у Державному стандарті початкової освіти, "мета і завдання цього навчального предмета (української мови) у початковій школі полягає не лише в опануванні грамоти ...
У зв"язку з цим виникла необхідність у визначенні та обґрунтуванні сукупності дидактичних умов, які сприяли б ефективному формуванню іншомовної комунікативної компетенції молодших ...
Під час експериментальної діяльності зафіксовано показники особливостей взаємодії учителя та учнів у процесі навчально-ігрової діяльності, а також динаміку розвитку пізнавальної ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com