Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Вина в кримінальному праві країни»

У покаранні, що призначається судом від імені держави за вчинений злочин, як санкції за порушення кримінально-правової заборони, що передбачена в законі, - виявляється і така ...
Закон проголошує, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може підлягати кримінальному покаранню доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена ...
Роблячи висновок про нерівноцінність причин слід зазначити що він, має своїм відбитком ту класифікацію причин, що існує в кримінальному праві.
Значення причинного зв'язку в праві визначається тим, що він є елементом складу злочину, а при відсутності хоча б одного з елементів складу не може наступити кримінальна ...
Видворення за межі країни (як захід безпеки за КК Іспанії, Італії, Республіки Сан-Марино) - досить перспективний захід, однак він залишається невідомим кримінальному праву України ...
Розділ третій "Інститут заходів безпеки в сучасному кримінальному праві України" складається з двох підрозділів і присвячений аналізу кримінального законодавства України в аспекті ...
Так, Матишевський П.С., стверджуючи, що принципи законності і гуманізму отримують особливий кримінально-правовий зміст, відносить їх до спеціальних принципів кримінального права[4 ...
Отже, проголошений у сучасного кримінальному праві концептуальний постулат відповідальності за вину, який втілювався в принцип кримінального закону, є важливим положенням ...
Тому глибоке вивчення кримінально-процесуального права та теорії кримінального процесу - одна з умов успішної праці на посадах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів ...
Якщо в ході кримінального процесу в зв'язку з розслідуванням чи судовим розглядом справи будуть встановлені порушення прав, свобод чи законних інтересів громадян, слідчі і судові ...
Вина в уголовном праве — Дипломная работа
В 20-х годах XX века отказ от понятия вины становится все более и более популярным: "вместо этого отжившего, ненужного, служившего интересам буржуазии понятия вины советское ...
Анализируя приведенную дефиницию, можно сделать вывод, что вина в праве - это искусственная юридическая категория, имеющая собственное значение, отличное от вины в психологии ...
1. Взаємодія вини і причинного зв'язку в кримінальному праві
Як існуюча дійсність він пізнаваний: людина на основі даних науки і практики здатна вірно відобразити у своїй свідомості (суб'єктивно) наявність причинної залежності між окремими ...
Безумовно, що існуючі у нашому праві фундаментальні джерела -недоторканність прав і свобод громадян, взаємна відповідальність держави й особистості, підпорядкування закону ...
Цей принцип кримінального процесу надає можливість реалізації обвинуваченим свого права на оскарження рішень, з якими він не згоден, без побоювань, а тим самим забезпечує ...
І.В. Тиричев до засад кримінального процесу відносить правові норми, які визначають права і свободи людини і громадянина у кримінальному процесі[6;88].
Принцип законності вимагає виконання всіх інших принципів кримінального процесу загального характеру, але він цим не обмежується, а потребує також застосування та виконання всіх ...
Розділ 1. Поняття терористичного акту в кримінальному праві
Саме наслідком цієї діяльності і є суспільна небезпека як захищеність, певна якість суспільства" [28, C.2]. І в підсумку у відповідному розділі відомого підручника з Особливої ...
Кримінальне право — Контрольная работа
Якщо в інших галузях законодавства таке становище є загальновизнаним, то в кримінальному праві, через особливості які йому притаманні як головному "охоронцю" суспільних відносин ...
Найуніверсальнішою і точнішою є перша класифікація кримінально-процесуальних норм на такі, що зобов'язують, уповноважують і забороняють, до яких слід додати ще резолютивні й ...
Кримінальне право України — Учебное пособие
Територіальний принцип просторової чинності (дії) кримінального закону України сформульовано у ч.1 ст.4. Він полягає в тому, що усі особи, які вчинили злочин на території України ...
Перекручування дійсного стану злочинності в країні може негативно позначитися на організації боротьби зі злочинністю і навіть на розвитку кримінального законодавства.
... ознак закону про кримінальну відповідальність, висвітлені основні етапи формування та розвитку кримінального законодавства нашої країни, аналізу структури закону про кримінальну ...
Кримінальний закон є свого роду продукт законодавчої діяльності, в якому за допомогою законодавчого веління відображені об'єктивні закономірності розвитку кримінального права.
Глава 1. Понятие вины в гражданском праве
Отмечая отличие вины в гражданском праве от вины в отраслях публичного права, Е.А. Суханов пишет: "...вина в гражданском праве по общему правилу рассматривается не как субъективное ...
В науке права одно время наблюдалась тенденция включать в понятие вины, помимо психического отношения лица к своим действиям и их последствиям, и ряд объективных показателей ...
Познышев С.В. Криминальная психология.
Кримінологічна політика — Курсовая работа
Він продукується реальними потребами суспільства в кримінально-правовій забороні і у певній мірі адекватно відображає їх у кримінально-правовій нормі.
Кримінальна політика є гілкою науки кримінального права, що має виробити вказівки для найкращої постановки в даній країні справи кримінального правосуддя як шляхом соціальних ...
З урахуванням внесених змін до чинного кримінально-процесуального законодавства, а також тенденцій подальшого розвитку кримінально-процесуальних інститутів під час застосування ...
Зокрема, він скасовує незаконну постанову слідчого, дає вказівки про притягнення особи як обвинуваченого, про правильну кримінально-правову кваліфікацію діяння. використовує свої ...
Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що викладені в роботі висновки та пропозиції можуть бути використані: а) у науці кримінального права - як матеріал для ...
116 та 123 КК України" доводиться, що на відміну від випадків, коли стан сильного душевного хвилювання набуває кримінально-правового значення обставини, що пом"якшує покарання ...
Цим зумовлюється те, що доказування має найбільшу питому вагу в усій діяльності органів і осіб, які ведуть процес, осіб, яких вони залучають до цієї діяльності, а також те, що ...
У кінцевому підсумку в кримінальному процесі як науці, навчальній дисципліні, галузі права і практичній діяльності все зводиться до доказування і доказів, бо вони є основним ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com