Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Філософія і світогляд»

Науково-теоретичний і практично-духовний аспекти світогляду у філософії поєднані органічно і доцільно.
Поняття "філософія" і "світогляд" не тотожні, хоча й одного порядку за походженням.
Світогляд: сутність і форми.
Світогляд є система узагальнених відчувань, інтуїтивних представлень і теор. поглядів на навколишній світ і місце людини в ньому, на багатобічні віднош. люд. до світу, до самого ...
Питання про філософію постає саме у зв'язку з мовою про ступені зрілості (як історичної, так і теоретичної) світогляду.
Специфіка філософії стосовно світогляду як такого полягає не у відмінності їх предметів (предмет у них фактично один і той самий), вона стосується власне рівня теоретичності ...
Етика благовіння перед життям — Контрольная работа
Етика Швейцера - Жива Етика, тобто етика Дії, яку треба здійснювати в світі тут і зараз, здійснюючи конкретні вчинки, реалізовуючи в них свої моральні переконання і світогляд.
Це дуже важливий момент у філософії культури Швейцера: світогляд світо- і життєстверджування лише тоді стає справжньою культуро творчою силою, коли воно сполучене з етикою.
Можна відзначити, що в західній філософії науки в 80-х роках відбувалася свого роду реабілітація понять світогляд і картина світу.
Багато в чому це пов'язане з виявленням особливого шару, що зв'язує світогляд і філософію, з одного боку, і конкретно-наукове знання, з іншої.
Опікуючись аналізом взаємозв'язку науки і філософії, науковці намагалися розв"язати, насамперед, базове питання первинності у формуванні наукового світогляду і доказової науки при ...
На наш погляд, філософія, науковий світогляд є вторинним фактором стосовно математики і природничо-наукового знання, вона відіграє роль узагальнюючого наукового знання.
Розділ І. Світогляд, міфи і філософія
Розглянемо відмінності міфологічного світогляду і філософії, які показані в таблиці № 1. [6]
Філософія (грец. ріїііозорпіа - любов до мудрості) - теоретичний світогляд, вчення, яке прагне осягнути всезагальнеу світі, в людині і суспільстві.
Відомо, що серцевиною світогляду і, відповідно, філософії як теоретичного світогляду є трактування відношення людини і світу.
Українська козацька духовність - це історично сформована система духовних багатств лицарської верстви рідного народу, яка виробила і в своєму бутті, способі життя відобразила ...
На культурно-історичних традиціях козацтва формує високу мораль, силу волі і духу підлітків і юнаків, допомагає їм оволодіти основами української козацької філософії, ідеології ...
Історія формування філософії, релігії і світогляду Візантії
Перші сторіччя існування Візантійської держави можна розглядати як найважливіший етап у формуванні світогляду візантійського суспільства, що спиралося на традиції язичеського ...
Назріла потреба піднесення ролі української національної школи в житті суспільства, що сприятиме формуванню у молоді національної свідомості і самосвідомості, світогляду ...
Система українського національного виховання передбачає таку життєву позицію кожного юнака і дівчини, в формуванні якої провідна роль належить українській філософії, світогляду ...
Філософія - людське мислення, один з видів людської життєдіяльності, теоретична форма світогляду; особливий вид мислення, на якому думка усвідомлює себе саму у своєму ставленні до ...
Поступово в античній філософії виникає два основних типи філософського світогляду - матеріалізм і ідеалізм.
У ритуалі відбувається соціалізація почуттів і ментальних можливостей завдяки внутрішньо- ритуальним "діям" й відповідним їм знаковим протосистемам, з яких пізніше виникають ...
У новітній західній філософії виявляється релятивістська тенденція до зближення науки та ненаукових форм світогляду.
Основи філософії — Учебное пособие
До першого навчального модуля ввійшли теми, що складають вступний та історико-філософський матеріал, де розглядаються феномен духовності, сутність та історичні типи світогляду ...
І в той же час він виходить поза межі філософії як теоретичного світогляду.
Тісний зв"язок, нерозрізненість фізичного та морального, природного та людського, характерний для міфологічного світогляду з його антропоморфізмом, коли, наприклад, землетрус ...
Його вчення далеке від ідеалу філософії як системно-раціоналістичного світогляду.
Справа в тому, що становлення цього поняття увінчує перехід від міфології до філософії і тим самим відображає важливі зміни, які відбувалися як на боці змісту світогляду, так і на ...
Подібне протиріччя, амбівалентність мови має місце у Парменіда, філософія якого стикається з особливими труднощами, пов"язаними з прагненням охопити, виразити світ як ціле, а отже ...
В сучасному зарубіжному шекспірознавстві можна помітити нові намагання заперечити вплив гуманістичної філософії на світогляд і філософський словник Шекспіра та представити ...
Активне використання слова "людина", зміна і збільшення лексичних засобів вираження позначуваного ним поняття, нове тлумачення і філософський зміст - все це пов'язане із ...
Функції мови — Реферат
Будучи виразником думки, мова стає об'єктом спільних досліджень лінгвістів та представників наук про закони мислення і психіки людини - логіки, філософії (світогляд, свідомість ...
Тобто, культура мови пов"язана безпосередньо із філософією, яка вивчає світогляд, свідомість особистості, пов"язана з психологією, із соціологією - вироблення зразків мовної ...
На протязі історії людської цивілізації сформувалися три типи світогляду: міфологія, релігія і філософія.
У філософії відбувається рефлексія світоглядних проблем, виробляється понятійний інструментарій для аналізу і порівняння різних світоглядів, для обгрунтування переваг одного ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com