Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Виникнення писемності та історія кодування інформації»

Ефективне кодування стає можливим завдяки наявності в інформації певних особливостей, тому однієї з найбільш важливих завдань є одержання як можна більше точного опису властивостей ...
Основним його достоїнством є простота опису інформаційних особливостей, тому практичні реалізації методів ощадливого кодування, в основі яких лежить даний підхід, мають низьку ...
Сюди ж відносяться єдина система класифікації і кодування інформації, уніфікована система документації, моделі описи і аналізу потоків інформації і тому подібне
Кодування - це процес привласнення умовних позначень об'єктам і класифікаційним групам по відповідній системі кодування.
Коди Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ) являють собою великий клас кодів, здатних виправляти кілька помилок і займають помітне місце в теорії і практиці кодування.
Тому, що коди БЧХ є циклічними кодами, то при кодуванні використовуються загальні правила кодування інформації циклічними кодами.
Об"єктом розроблення даної курсової роботи є важливий елемент сфери телекомунікацій та захисту інформації - кодування.
В ході роботи роботи аналізується ефективність кодування інформації при формуванні цифрових текстів повідомлення із використанням методу моноалфавітної заміни, методу ...
Після того як рух за байхуа перейшов у рух за спрощення ієрогліфів і перехід до алфавітної писемності, суперечки стають усе більше запеклими й уже поширилися на китаємовні громади ...
"Визначити розміри ієрогліфічної спадщини, видати повний список ієрогліфів сучасної китайської мови - це стане найбільшою подією в історії китайської писемності!"
Метод структурно-логічного кодування (СЛК) інфімумних диз'юнктивних нормальних форм (ІДНФ) булевих функцій базується на використанні природної логічної надмірності змінних ...
Принципова відмінність кодування СЛК від відомих методів кодування як блокових так і безперервних кодів полягає в тому, що необхідність введення додаткової надмірності в ...
Предмет - розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі.
У великих монастирях за прикладом Софії Київської виникали свої майстерні по переписуванню книг, що разом з бібліотеками стали базою для розвитку писемності, літератури та взагалі ...
Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.
Крім зазначеного вище призначення ДКУД для кодування інформації (надання ідентифікаційних номерів УФД) в автоматизованих інформаційних системах, він використовується також для ...
Півторак Григорій Петрович - доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, автор праць з проблем походження слов"ян, виникнення писемності у східних слов"ян ...
У біологічних нейронних структурах важливими, з технічної точки зору, є принципи кодування інформації про зовнішнє середовище.
Істотним принципом кодування сенсорної інформації є принцип новизни повідомлення, що полягає в тому, що сенсорні канали пропускають тільки нову інформацію (зміна положення тіла ...
3.1.2 Змістовна таблиця кодування операційних та умовних верхівок
3.2.2 Змістовна таблиця кодування операційних та умовних верхівок
Невід'ємним елементом цього процесу є кодування інформації.
Розглянемо завдання оптимізації декодування групової коди з двійковою матрицею кодування Е. Требуєтся мінімізувати вірогідність того, що .
Оскільки для кодування можуть бути використані будь-які 10 із 16 комбінацій, то це призводить до багатозначності розв"язання задачі двійково-десяткового кодування.
Сукупність правил обміну інформацією визначає структуру об"єднання засобів вимірювальної техніки та автоматизації, установлює формат повідомлень і одиниць обміну, набір сигналів ...
Виникнення писемності у східних слов"ян було зумовлено об"єктивними причинами, основна з яких - необхідність задовольняти потреби у спілкуванні.
- кількість вихідних символів кодера, яке обирається при кодуванні інформації.
Крім того, конверт містить дані, що ідентифікують типи кодування інформації, наявні у повідомленні.
До найвищих досягнень цієї культури треба віднести: розквіт храмобудівництва, мистецтво гліптики (різьба на печатках), виникнення клинописної писемності та нових форм літератури ...
Система писемності у Єгипті, завдяки господарським потребам, склалася ще у період Раннього Царства.
3. Вибір оптимальних апаратних і програмних засобів для віддалених клієнтів ПриватБанку; 4.Захист та кодування інформації; 5. Охорона праці; 6. Техніко-економічні розрахунки
Вони описані в фундаментальній теоремі теорії інформації, відомій як основна теорема кодування К.Шенона.
Для дискретного каналу вона формулюється слідуючим чином : якщо продуктивність джерела менше пропускної можливості каналу С,тобто , то існує спосіб кодування (перетворення ...
Класифікація документів — Контрольная работа
ДКУД входить до складу нормативних документів державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації в Україні.
Крім зазначеного вище призначення ДКУД для кодування інформації (надання ідентифікаційних номерів УФД) в автоматизованих інформаційних системах, він використовується також для ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com