Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Відображення традиційного українського світогляду в загадках»

Цс мистецтво, моралі., релігія, філософія. їх гармонійне поєднання н певній особі, в суспільстві формує світогляд.
Опозиційність світоглядних цінностей (добро - зло, праведне - грішне тощо) цілком зрозуміла, адже людина постійно перебуває в полі напруги між протилежними полюсами, і світогляд ...
Різниця між російським, польським та українським тлумаченням історії світового духу полягає в постулюванні особливої української місії в світі, яка випливає із традиційного ...
Студії з української ментальності та антропології" Ф. Вовка (Прага, 1927), "Українська духовність в її культурно-історичних виявах" Я. Яреми ( Львів, 1935 р. ), "Головні риси ...
Протягом всієї історії розвитку жанру вона змінювалась дуже повільно, оскільки закладений в загадках світогляд, як зазначив І. Франко, "не підлягав перетворенню" [80, 58].
В українських загадках помітно проявляється національний колорит.
Філософія і світогляд — Дипломная работа
Система образів і понять, які розкривають відношення людини до світу, визначають її місце в цьому світі, її призначення в ньому і, кінець кінцем, впливають на її імовірну долю ...
Світогляд - сукупність ідей про світ в цілому та про місце людини в світі.
Фольклорні загадки на підсвідомому рівні вміщують в собі анімістичний світогляд їх творців.
Ці риси міфологічного образу Зорі зберігаються в українських загадках:
Відомий знавець традиційно-культурної спадщини українського народу Олекса Воропай вирізнив народні звичаї в унікальне явище, наділивши їх неповторною народознавчою силою.
Український світогляд розкриває народне ставлення до природи, людини, пояснює смисл життя, місце людини в ньому.
Філософські погляди Юнга — Контрольная работа
Навчання Платона зробило вплив на Августина (354-430 рр. н.е.), творчість якого ознаменувала перехід від античної традиції до середньовічного християнського світогляду.
Патристика виникла в умовах глибокої кризи пізньоантичного рабовласницького суспільства і формувалася в боротьбі проти гностицизма, а також проти традиційного язичницького ...
Таке обожнювання всіх небесних світил та явищ природи призвело до того, що в уяві наших предків виникла ціла система різних богів, яким люди поклонялись, тобто для українського ...
7]На думку багатьох вчених (І. Огієнко, Б. Рибаков, М. Попович, В. Шаян, Я. Оріон, Л. Силенко, Г. Лозко та ін,), наша традиційна предківська віра не була тупиковим шляхом у ...
Основна мета даної роботи полягає у дослідженні впливу анархістських доктрин на світогляд українських істориків.
Так, наприклад, Чанишев відзначав, що під світоглядом ми розуміємо загальну картину світу, тобто більш-менш складну й систематизовану сукупність образів, подань і понять, у якій і ...
І оскільки наукова картина світу виступає лише як компонент світогляду, то в цьому змісті немає підстав говорити про збіг світогляду й наукової картини світу, але одночасно не ...
Етика благовіння перед життям — Контрольная работа
Етика Швейцера - Жива Етика, тобто етика Дії, яку треба здійснювати в світі тут і зараз, здійснюючи конкретні вчинки, реалізовуючи в них свої моральні переконання і світогляд.
Чому вони стали вирішенням загадки світогляду і етики, що мучила Швейцера?
Методологічні, музично-соціологічні, історико-психологічні й етноорганофонічні настанови, закладені в кобзарознавчих й етноінструментознавчих працях К.Квітки, мають основоположне і ...
Серед поширених в інструментальній традиції українців типів акомпануючої фактури бурдону належить роль історично найдавнішого й стилістично найавтентичнішого виду традиційного ...
Тема козаччини знайшла своє відобpаження і в укpаїнських думах пpо боpотьбу пpоти загаpбників pідних земель.
Ці слова видатного українського історика, написані майже століття тому, актуальні й нині - "Слово о полку Ігоревім" надалі залишається загадкою та феноменом свого часу.
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що в ньому вперше в українському літературознавстві предметом ґрунтовного й багатоаспектного аналізу стало питання ...
Основи культурології — Учебное пособие
Важливим виявом національного самопізнання стало дослідження М. Костомарова "Книга буття українського народу", нарис І. Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу".
Заглибленням у світоглядні цінності української культури стали роботи Я. Яреми "Українська духовність в її культурно-історичних виявах", І. Мірчука "Головні риси українського ...
Духовна близькість двох братніх народів, породжена спільністю їхніх історичних доль, дозволяло молдавському глядачеві побачити в українських п"єсах відображення власної долі - долі ...
Ми цілком приєднуємося до трактування, яке дав відомий учений В. Гусєв: терміном "фольклор" позначається не все народне мистецтво загалом, а та його сфера, в якій художнє ...
В українській фольклористиці до легенд і переказів традиційно зараховувалися твори, сюжети і персонажі яких відбивали християнську міфологію.
Традиційно закріпленими значеннями в українській мові для прийменників є такі:
Релігійний характер світогляду українського народу яскраво виявився в моралі, життєвих настановах:
Релігійний світогляд українського народу не міг не зазнати впливів, що зумовлювались геополітичною "межовістю" України.
Рефотека ру refoteka@gmail.com