Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів»

Автор брала безпосередню участь у дослідженні імунного статусу, розумової працездатності учнів, оцінювала функціональний стан серцево-судинної системи, результати спектрального ...
Використання показників регуляції серцевого ритму молодших школярів у системі моніторингу стану здоров"я дітей у навчальному закладі / Л.В. Подрігало, Г.М. Даниленко, С.А. Пашкевич ...
Необхідність удосконалення процесу формування у дітей навичок відчуття кольору як засобу естетичного виховання молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва зумовило ...
Отже, проаналізовані методичні особливості розвитку кольоротворення при виконанні натюрморту у випадку їх адекватного використання здатні забезпечити оптимізацію естетичного ...
Предмет дослідження - практика використання ідей В. Сухомлинського у вихованні молодших школярів.
Видатний педагог писав, що у світлі нових завдань, які постали нині перед школою, у зв'язку з підготовкою вихованців до виховання, проблема розумового розвитку молодших школярів ...
За робочу гіпотезу прийнято твердження, що широке, систематичне використання екологічного проекту у навчальній та виховній діяльності молодших школярів сприятиме активному ...
... природи та суспільства, навичок та усталених правил поведінки в природі; розкриваються доступні розумінню молодших школярів взаємозв"язки, які існують у природі; виділяється час на ...
Важливою умовою екологічної освіти є побудова такої ефективної системи навчання, яка буде враховувати психолого-педагогічні особливості школярів, рівень їх розвитку, використання ...
На констатувальному етапі дослідження, вивчення основних психолого-педагогічних і методичних проблем екологічного виховання молодших школярів проводилось шляхом використання ...
Гальперін П.Я. (поетапне формування навчальних дій), Запорожець А.В. (сприймання і дія), Люблінська А.А. (використання дій у засвоєнні знань та розумовому розвитку молодших ...
Щодо використання проблемного навчання у початкових класах, то воно, як ми зазначали раніше, у діяльності молодших школярів має порівняно обмежене використання, оскільки для даного ...
Розділ 1. Психолого-педагогічні основи трудової діяльності молодших школярів
Навчання як провідний вид діяльності молодших школярів
Розділ 1. Психолого-педагогічні основи розвитку уяви та літературних здібностей молодших школярів
Мельник Ю. Формування уяви молодших школярів засобами предметів // Наукові записи ТНПУ ім.
Мета дипломної роботи - дослідити, як засоби логіко-емоційної впливають на підвищення рівня читацьких умінь і навичок молодших школярів.
Ващенко Н.С. Виховання у молодших школярів любові до читання // Початкова школа.
Принцип всебічного і гармонійного розвитку особистості, поряд з іншими ідеями, які лежать в основі процесу виховання загальної естетичної культури і розвитку почуття краси ...
Ми вважаємо, що проблема впливу народних промислів та ремесел як важливого засобу естетичного виховання і розвитку молодших школярів вимагає глибокого дослідження з урахуванням ...
Вирішення оздоровчих завдань у процесі фізичного виховання молодших школярів можливе за рахунок використання ефективних засобів фізичної культури та збільшення кількості годин на ...
Корнієнко С.М. Педагогічні основи фізичного виховання молодших школярів у системі "Родина - школа":
Те, що психічні особливості молодших школярів нестабільні і не лімітуються з віком, а можуть бути значно змінені і розвинені, а також те, що поліпшення і збагачення можливостей ...
Цей та інші приклади можуть бути підтвердженням нашої гіпотези, що на процес адаптації молодших школярів значно впливає такий фактор, як сприятлива сімейна ситуація.
Це передбачає, зокрема, ставлення до школяра не як до об"єкта навчання й виховання, а як до суб"єкта спілкування й потребує розвитку в учнях самостійності, самоорганізованості ...
Основними шляхами та способами зниження рівня конфліктних проявів у поведінці молодших школярів є застосування корекційної програми, яка включає у себе вправи комунікативного ...
Якщо на кожний урок намагатися підбирати такі види навчальної діяльності, які дають матеріал для роздумів, можливість виявити ініціативу і самостійність, потребують розумового ...
... а це означає, що основна мета експерименту досягнена: процес формування навички швидкочитання у молодших школярів є набагато успішнішим, якщо він ґрунтується на системі спеціально ...
Об"єкт дослідження - процес художньо-естетичного виховання молодших школярів засобами образотворчого мистецтва.
Отже, проаналізовані методичні особливості розвитку кольоротворення у випадку їх адекватного використання здатні забезпечити оптимізацію естетичного виховання молодших школярів.
В їх полі зору були переважно такі питання: методика фізичного виховання молодших школярів [7;41;42;51]; форми, засоби і методи використання засобів гімнастики у фізичному ...
Огниста К.М. Гімнастика, як один із засобів формування основ фізичної культури молодших школярів // Зб. наук. статей.
1.1 Психолого-педагогічні засади розвитку мовлення молодших школярів
Йдеться не лише про збагачення лексичних засобів зв"язку, а й про ознайомлення молодших школярів з деякими граматичними засобами.
2. Проблеми розвитку, виховання й освіти молодших школярів засобами іноземної мови у початковій школі необхідно вирішувати у взаємозв"язку.
Використання дидактичної гри як засобу організації навчального іншомовного комунікативного середовища забезпечує:ефективне діяльнісне, особистісно-орієнтоване формування й ...
До актуальних проблем трудового навчання і виховання в нових соціально-економічних умовах належать: виховання у дітей основ економічної грамотності, здатності сприймати і ...
Гуцан Л. Автентична основа трудового виховання молодших школярів // Початкова школа.
Все це і визначило об'єкт дослідження - процес формування самостійності у молодших школярів при роботі з художньою дитячою книжкою, а предметом - методичне забезпечення цього ...
Розвиваючись, молодший школяр повинен спрямовувати якості морального і розумового виховання не лише на засвоєння конкретного навчального матеріалу, передбаченого програмою ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com