Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Наукова картина світу»

Але хоча наперед ясно (для усіх, хто задумується над цим), що наукова картина світу - тільки тимчасова модель дійсності, без її побудови та без сприйняття її як достатньо надійного ...
... кількісні теорії) - все більш міцною стає і наукова ідейна атмосфера, що формується на цій основі, із гранично широких екстраполяцій цих теорій, інакше - наукова картина світу.
Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в системному дослідженні змістовних і функціональних характеристик наукової культури в творчості українських мислителів другої половини ...
... науки", "наукова теорія", "наукове знання", "мова науки", "стиль наукового мислення", "наукова концепція", "наукова картина світу", "самосвідомість науки", "наукова діяльність" ...
Це вчення настільки йшло урозріз із всім устроєм античного мислення, античною картиною світу, що не було зрозуміло сучасниками і було піддано критиці навіть зі сторони такого ...
Цим остаточно був ліквідований розрив між земною та небесною механікою ті створена перша в історії людського пізнання наукова картина світу.
... цього процесу, тобто врахування об"єктивних закономірностей його перебігу, взаємодії системи чинників, що його детермінують (раціональність, об"єктивність, наукова картина світу) ...
... забезпечення реальної безперервності освітнього процесу і забезпечення підготовки підростаючого покоління до життя у демократичному суспільстві, відкритому для інших народів світу.
"НЛО та сучасна наукова картина світу", "Цунамі", "Екологія космосу" та ін.
Власне кажучи, такий підхід визнає лише ріст науки, але відкидає її справжній розвиток: наукова картина світу не змінюється, а тільки розширюється.
По-перше, це не відповідає реальності навіть тоді, коли ми маємо на увазі не тільки наукові революції, що ведуть до корінної зміни загальної картини світу, але і революції в ...
Світогляд - зазначає дослідник - визначається рівнем суспільної свідомості, рівнем знань, з яких складається наукова картина світу.
Їм нерідко створювався якийсь вигаданий світ, оскільки реальний світ часто перетворював публіциста на розчаровану людину.
1. Природничо-наукова картина світу.
2. Система органічного світу.
Однак виявилося, що наукова картина світу не заповнює порожнечісуспільній свідомості.
Обмеженість, поверховість уявлень про світ була підтверджена низкою природничо-наукових відкриттів, переважно в області фізики і математики.
Розвиток науки на Україні — Контрольная работа
Оскільки наукова діяльність є невід"ємною частиною процесу пізнання людиною оточуючого світу, вона є складовою духовної культури суспільства і характеризується "...доцільно ...
Філософія, що є ядром таких інтегративно-загальнонаукових форм пізнання, як методологія, світогляд, наукова картина світу безпосередньо через них справляє великий вплив на ...
Історично біологія розвивалася як описова наука про різноманітні форми й види рослинного й тваринного світу.
1. Вонсовський С. В. Сучасна природничо-наукова картина світу.
З одного боку, класична наукова картина світу (КНКС) визнавала і визнає лише один рівень реальності - фізичний світ (четирьохмврний просторово-часовий континуум).
Еволюція духу є постійна зміна енергетичних і фізичних оболонок (форм), через які він виявляється в тонких і щільних світах.
Серед них важливе місце посідають науково-інженерна картина світу, що склалася наприкінці дев"ятнадцятого - на початку двадцятого століття.
У співвідношенні з традиційною науково-інженерною картиною світу вважається, що пізнання й інженерна діяльність не впливають на природу, із законів якої інженер виходить; що ...
Перший світ - це природа, або "макрокосмос" (всесвіт), другий світ - це суспільство і людина, або "мікрокосм", третій світ - це Біблія, або "світ символів".
При цьому подається цілісна картина світу, поєднуються результати наукового, ціннісного та художнього його відображення.
Дослідницька література, що вплинула на формування загальної ідеї, представлена працями В.Ф. Сержантова та Г.В. Гребенькова (онтологічна картина світу, вітально-аксіологічна ...
Він знаходиться за межами "чуттєвого світу" (світу "фізичного життя" та "фізичної смерті"), або, простіше, світу реального досвіду та наукового знання.
Але ж Коперник створив наукову картину світу і, заклавши тим самим, за словами академіка Амбарцумяна, "перший камінь у фундамент сучасного природознавства".
Ми, нащадки вченого, схиляємо свої голови перед пам'яттю того, хто розкрив щиру картину світу, хто зробив революційний переворот "у розвитку системи наукового світогляду", хто ...
ЇЇ іноді визначають як сукупність способів дослідження, як вчення про методи наукового пізнання і перетворення світу, як вчення про способи отримання і організації знань просвіт.
Поняття "наука" включає всі області наукового знання, як діяльність для отримання нового знання, так і результат цієї діяльності - отримані знання утворюють сукупності наукову ...
В середньовіччі картина світу базувалася головним чином на образах і тлумаченнях Біблії.
Головна властивість і особливість декадансу - розгубленість перед світом, що різко змінився: суспільство виявилося нездатним раціонально, науково пояснити зміни в політиці та ...
У переважно інформаційних, позбавлених науково-методологічного підґрунтя публікаціях, країнознавство розглядають лише як організаційну форму об'єднання всієї суми ...
Наукова географічна картина світу, що виникає у свідомості школяра за допомогою нових засобів навчання (електронного підручника й відеопрограм), емоційно переживається, створює ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com