Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля»

І Поняття та загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
У пункті 13 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля" від 10.12.2004 р. зазначено, що такі дії, як ...
Правова природа та поняття злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Додатковими необхідними або факультативними безпосередніми об"єктами злочинів, які ми розглядаємо, можуть бути: життя, здоров"я, честь і гідність особи, її права та свободи ...
1. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи
2. Характеристика окремих видів злочинів проти волі, честі та гідності особи
Злочини проти громадської безпеки належать до загальнонебезпечних діянь, які створюють загрозу життю та здоров'ю людей, власності, довкіллю, нормальній діяльності підприємств ...
Такий висновок базується на аналізі вже розроблених криміналістичних характеристик злочинів окремих видів, їх науковому узагальненні, що становить основу для розвитку загального ...
Поняття фізичного насильства, погрози його застосування та використання безпорадного стану потерпшого у коментованому складі злочину за своїм змістом є такими ж, як і при ...
За загальним правилом, розглядуваний склад злочину передбачає згоду потерпілого на вчинення статевого акту з ним.
природних водоймах, звірі у лісі тощо, їх незаконне знищення, пошкодження, вилов відносяться до злочинів проти довкілля [1]. Але ці предмети стають предметом злочинів проти ...
Тому для загальної характеристики грабежу декілька слів потрібно сказати про загальні ознаки викрадення, як поняття, яке об"єднує окремий рід злочинів проти власності.
Метою дослідження є наукове визначення і розкриття змісту кримінально-правових ознак хуліганства, з"ясування особливостей конструкції юридичних складів цього злочину, включаючи і ...
Особа винного - поняття широке, яке виражає сутність особи, складний комплекс ознак що його характеризують, властивостей, зв"язків і відносин, його моральний та духовний світ ...
Злочини та інші правопорушення проти довкілля посягають на суспільні відносини у сфері охорони конституційного права громадян на безпечне довкілля, а також у сфері охорони ...
Постанова Пленуму ВСУ "Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля" від 10.12.2004 №17.
Предмет роботи складають загальна характеристика визначення концептуальних засад злочинів проти свободи та стаетвої недотовканості особи, а також розглянути юридичні ознаки ...
Поняття фізичного насильства, погрози його застосування та використання безпорадного стану потерпілого у коментованому складі злочину за своїм змістом є такими ж, як і при ...
Розділ 1. Поняття і види суб'єктів злочину .
Метою даної роботи є дослідження у послідовності загального поняття суб'єкта злочину та його ознак, а саме, що це є фізична особа, оскільки лише вона може бути притягнута до ...
Об"єктом цих злочинів є громадська безпека - стан захищеності суспільства - таких його цінностей, як життя та здоров"я людей, власності, довкілля, нормальної діяльності підприємств ...
Я вважаю, що необхідно узагальнити визначення та зміст даного оціночного поняття відносно злочинів проти громадської безпеки або взагалі усіх видів злочинів та закріпити його в ...
1.4 Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля: поняття, структура, джерела регулювання
Злочини та інші правопорушення проти довкілля посягають на суспільні відносини у сфері охорони конституційного права громадян на безпечне довкілля, а також у сфері охорони ...
В 1845 р. було прийнято "Уложення про покарання карних й виправних", система злочинів якого включала дванадцять розділів, у тому числі й розділ Х "Про злочини проти життя, здоров'я ...
Ці злочини завдають найбільшої шкоди найважливішим для цивілізованого суспільства цінностям, і в той же час мають багато загальних кримінологічно-значущих рис і ознак.
Наприклад, для визнання злочину закінченим для підбурювача або організатора, крім загальних характеристик злочину, який ними вчинено у співучасті, потрібна наявність і спеціальних ...
Розподіл ознак на обов'язкові та факультативні має сенс тільки на рівні загального поняття про склад злочину, а для конкретного складу (крадіжки чи зґвалтування) усі описані в ...
Кримінальне право України — Учебное пособие
Ці норми визначають: завдання КК; підстави кримінальної відповідальності; чинність КК щодо діянь, вчинених на території України та за її межами; чинність кримінального закону у ...
Однак у теоретичному плані система науки кримінального права охоплює більш широке коло питань: поняття, предмет, методи і завдання кримінального права; наука кримінального права ...
Розділ 1.Загальна характеристика поняття
В даному випадку супідрядними є поняття "контрабанда" і "грабіж", оскільки вони є видами одного й того ж роду "злочин проти власності".
"Юридична характеристика складу злочину ст.
За загальним правилом, об'єкт злочину - це те, проти чого він спрямований і чому може заподіяти або спричиняє шкоду.
4) попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму;
Згідно з кримінально-процесуальним законодавством досудове слідство проводять слідчі прокуратури в справах про злочини проти життя та здоров'я особи, злочини проти довкілля ...
Неабиякої актуальності в минулій та й сучасній історіографії набуває вивчення Нюрнберзького процесу, що вирізняється суперечливістю і неоднорідністю поглядів на злочин проти ...
а) злочини проти світу, а саме: планування, підготовка, розв"язування чи ведення агресивної війни або війни з порушенням міжнародних угод, узгоджень чи завірянь, або участь в ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com