Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад»

У літературній англійській мові відголосок принципів синтаксичної побудови фрази з множинним запереченням зберігається в таких реченнях, як І shouldn't wonder іf іt doesn't raіn//Я ...
При комплексному аналізі основних засобів вираження заперечення в англійській мові були зроблені висновки та виокремлені особливості їх перекладу російською мовою на матеріалі ...
Предмет дослідження - структурні особливості інфінітивних конструкцій в англійській мові та засоби їх перекладу з англійської на українську мову.
Серед них лексико-семантичний прийом модуляції, лексико-граматичні прийоми антонімічного перекладу та компресії і лексичні прийоми, наприклад, конкретизації та ін.
Треба відзначити, що лексичні одиниці, запозичені українським сленгом з англійського та американського, не становлять особливих труднощів для перекладу:
Різна кількість сленгових одиниць, що функціонують в лексиконі українців та американців та труднощі перекладу контекстуально залежних сленгізмів, сленгізмів-реалій призводить до ...
Речення з використанням дієприкметника I та II та дієприкметникових конструкцій досить поширені в англійській мові зустрічаються у англійській мові набагато частіше, але під час ...
3. При вивчені граматичних проблем перекладу основна увага перекладача має бути направлене на виявлення особливостей значення англійських граматичних форм і конструкцій в ...
При зіставленні юридичних термінів в англійській та українській мовах було використано аналіз способів та прийомів перекладу юридичної термінології.
Предмет дослідження виступають способи перекладу юридичної термінології з англійської на українську мову, структурно-семантичні особливості юридичної термінології в англійській ...
Відбір лексичного мінімуму необхідно проводити, тому що неможливо, по-перше, повністю засвоїти словниковий склад німецької мови, який охоплює сотні тисяч лексичних одиниць; по ...
Так як лексичні одиниці володіють різною складністю для засвоєння, слід в інтересах продуктивності навчання лексики оцінювати складність лексичних одиниць, які будуть засвоюватись ...
Об'єктом дослідження виступають тектси англійських періодичних видань, а також праці російських та українських вчених-лінгвістів, які присвятили свої праці вивченню особливостей ...
Для вирішення поставлених завдань застосовувалася комплексна методика дослідження матеріалу, що включає порівняльний аналіз публікацій з питаннями фразеології та перекладу ...
Додаток A. Перелік англійських прислів"їв та способів їх перекладу українською мовою
Було з"ясовано, зокрема, якщо це риба в українській мові, то вона залишається рибою і в англійській мові, так само як і вовк, і кінь, і т.д. При цьому способі перекладу порушується ...
Практична значущість роботи полягає у можливому ії застосуванні під час університетських лекцій та практичних занять з англійської мови, практики перекладу, зокрема на тему ...
Класифікація біблеїзмів за походженням і способом утворення дала підстави для відокремлення двох основних груп біблійних фразеологізмів (БФ) в англійській мові - фразеологічні ...
У вітчизняному перекладознавстві ще не існує комплексного дослідження і остаточного вирішення багатьох проблем, пов"язаних з особливостями перекладу англійських ідіом українською ...
Відзначаються три основні типи перекладу ідіоматичних одиниць: повно-еквівалентний, тобто переклад ідіоми за допомогою іншої ідіоми з аналогічним образним наповненням (ідіоми ...
Можна зазначити, що хоча лексичні зооніми в цих двох прислів"ях різні (в українській мові це свиня та кінь, в англійській мові - осел) та все одно ці лексичні одиниці виконують у ...
Сухенко К.М. Лексичні проблеми перекладу.
Перше та друге завдання не викликало дуже великих труднощів, а завдання, яке вимагало пояснення шляхів адаптації запозичень-неологізмів в англійській мові та їх переклад викликало ...
Ефективність розроблених методичних рекомендацій перевірялася шляхом з"ясування рівня знань із систематизації шляхів запозичення слів, формування умінь та навичок використовувати ...
При перекладі наукових текстів перекладачеві необхідно бути обізнаним з тією термінологією, яка може зустрітися у тексті перекладу та мати уявлення про загальні положення теорії ...
Згідно з В. Коміссаровим, граматичні трансформації або граматичні заміни - це спосіб перекладу, при якому граматична одиниця в оригіналі перетвориться в одиницю мови перекладу з ...
Ми зупинились на найбільш важливих особливостях англійських і американських газетних заголовків, які безпосередньо пов'язані з проблемою їх розуміння і перекладу на українську мову ...
Річ у тому, що сленг в англійській мові є одним з найважливіших джерел експресивної лексики (фамільярної, зневажливої, гумористично забарвленої і т. д.). Але як ми зазничили у ...
Тож ми виявили, що існує таке поняття як політична лексика, політичний сленг, визначили походження та особливості політичного сленгу та термінології: велика частина запозичена в ...
Також в дослідженому нами матеріалі цей спосіб перекладу не може часто використовуватись (при перекладі одиниць політичного сленгу при їх перекладі українською мовою), оскільки ...
Мета роботи полягає у встановленні особливостей ФЗ на позначення характеру людини в українській та англійській мовах з орієнтацією на переклад.
Фразеологічна напівкалька - "це напівпереклад-напівзапозичення іншомовної фразеологічної одиниці - в англійській мові в основному з латинської - (частина компонентів фразеологізму ...
Переклад термінології здійснюється різними прийомами, а саме за допомогою таких міжмовних трансформацій як: лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні.
Скажемо, в англійському тексті з оптичної інтерферометрії є терміни, переклад яких не зареєстрований галузевими англо-українськими словниками.
Іншими словами, лексичні одиниці існують в нашій голові не хаотично та ізольовано, а в тісному зв"язку один з одним у виді певних словникових груп.
На відміну від наявного словника, що включає знайомі лексичні одиниці, які учні вживають для вираження своїх думок або для сприймання і розуміння думок інших людей, потенціальний ...
Віддієслівні ПО іменників з інговим закінченням часто не фіксуються словниками і не відтворюються в мові як готові лексичні одиниці, а виникають безпосередньо в процесі мовлення ...
Активності основ дієслів з германськими дієслівними префіксами under- та over- в англійській економічній термінології сприяє антонімічність значень префіксів (значення ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com