Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Феномен світогляду»

Основи філософії — Учебное пособие
До першого навчального модуля ввійшли теми, що складають вступний та історико-філософський матеріал, де розглядаються феномен духовності, сутність та історичні типи світогляду ...
Філософія не лише впливає на формування світогляду людини, але й вивчає сутність світогляду як суспільного феномену, виявляє фундаментальні характеристики світогляду певної ...
На думку А. Швейцера, існує тісний зв'язок між культурою та світоглядом, і катастрофу культури може викликати тільки катастрофа світогляду.
З відкриттям феномену етосфери докорінно змінюється не тільки світогляд людини, її відносини з навколишнім світом, але й рішуче перебудовуються основи культури, мистецтва ...
І це лише здається, що всі, користуючись словом релігія, мають при цьому на оці одне й те ж. Постаючи однією із форм суспільної свідомості, релігія водночас є і світоглядом, і ...
... опіум народу", і утвердив В. Ленін і ленінізм, абсолютизувавши цю характеристику ("наріжний камінь усього світогляду марксизму в питанні про релігію") і звівши її в ранг визначень ...
Він визначає підхід до будь-якого психологічного феномена з двох альтернативних сторін: або феномен, що спостерігається, є психопатологічним симптомом (ознакою психічної хвороби ...
Особливо яскраво альтернатива "хвороба-особистість" може бути продемонстрована на прикладі такого феномена, як переконаність у чому-небудь, яку можна представити у вигляді ...
Філософія і світогляд — Дипломная работа
Філософія як світогляд.
... які розкривають відношення людини до світу, визначають її місце в цьому світі, її призначення в ньому і, кінець кінцем, впливають на її імовірну долю називається світоглядом.
У цьому значенні використовуються також терміни образ світу, модель світу, бачення світу, що характеризують цілісність світогляду.
Здавалося б, що він близький до того, щоб провести відмінність картини світу як світогляду й наукової картини світу, однак, судячи з контексту, термін наукова картина світу також ...
Етика благовіння перед життям — Контрольная работа
Етика Швейцера - Жива Етика, тобто етика Дії, яку треба здійснювати в світі тут і зараз, здійснюючи конкретні вчинки, реалізовуючи в них свої моральні переконання і світогляд.
Криза культури кінець кінцем обумовлена кризою світогляду.
Спираючись на історичні здобуття сучасної науки, ми визначаємо метою роботи прояснення питання християнського світогляду та язичницьких традицій в тексті пам"ятки "Слово о полку ...
Світогляд автора "Слова" - це безумовно світогляд нашої тодішньої світської людини, навіть освіченої класи, світогляд, що сильно різнився від світогляду Духовенства, головно вищого ...
на тему: " Світогляд М. Коцюбинського"
Світогляд письменника, його критичний реалізм визрівали внаслідок уважного вивчення життя, засвоєння ідейно-естетичних принципів російських та українських революційних демократів ...
А що ж таке світогляд?
Ці функції, спрямовані на забезпечення успішного функціонування специфічно людської життєдіяльності, світогляд здійснює на різноманітних рівнях щодо ступеня загальності (світогляд ...
Опікуючись аналізом взаємозв'язку науки і філософії, науковці намагалися розв"язати, насамперед, базове питання первинності у формуванні наукового світогляду і доказової науки при ...
... приводять до їх узагальненого критичного підходу, і на підставі нових, доказових наукових положень будують новий, науково-філософський світогляд, чи спочатку новий, філософський ...
Дати онтологічну характеристику світогляду українського народу на прикладі загадок; залежно від умови загаданої теми розподілити їх на типи (матеріалістичний, ідеалістичний ...
Зазначити як ще можна в загальному охарактеризувати який тип світогляду відображує окремо взята загадка (індивідуальний чи груповий, науковий, релігійний чи мішаний, буденний чи ...
2. Світогляд, його суть і структура
Ще раз хочемо наголосити на тому, що світогляд, як і свідомість загалом, має цілісний характер і тому всі структурні елементи світогляду взаємопов'язані між собою і взаємовпливають ...
Назріла потреба піднесення ролі української національної школи в житті суспільства, що сприятиме формуванню у молоді національної свідомості і самосвідомості, світогляду ...
Національний світогляд є тим базовим компонентом особистості, фундаментом її духовності, на основі якого формується науковий світогляд.
Світогляд, як теоретичне ставлення до сущого з позиції належного.
Тому й історично першим типом світогляду явився світогляд, заснований на міфології.
Сьогодні, на початку 21 століття, розвиток і світогляд молоді зазнав великі зміни.
Так стихійно формується світогляд людини, який охоплює знання, переконання, прагнення, сподівання.
Поряд з індивідуальним світоглядом людини існує світогляд великих чи малих груп людей (націй, соціальних верств, етнографічних груп, родини тощо), який у процесі історичного ...
Розділ І. Світогляд, міфи і філософія
Тобто філософія - це теоретична форма світогляду; усвідомлений світогляд.
ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТОГЛЯД ДАВНІХ СЛОВ"ЯН - ПЕРЕДІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
[2]Виникнення перших філософських ідей давніх русичів було закономірним процесом формування світогляду з певними етапами (типами) його розвитку і тісною спадковістю між ними.
Рефотека ру refoteka@gmail.com