Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Адміністративно-правові методи»

Аналіз прийомів (способів, засобів) впливу, які містить у собі адміністративно-правовий метод регулювання, показує, що їх зміст складається з трьох компонентів: приписів, заборон ...
При цьому воно визначає правовий механізм реалізації прав і свобод громадян, компетенцію різних ланок системи виконавчої влади; адміністративно-правовий статус конкретних учасників ...
Адміністративно-правовий метод регулювання у своєму змісті охоплює сукупність правових засобів (способів, прийомів, методів), що застосовуються державою для забезпечення регулюючої ...
Отже, адміністративно-правовий договір - це укладена на адміністративно-правовій основі добровільна угода двох або більше суб'єктів адміністративного права з приводу: або форм ...
При цьому воно визначає правовий механізм реалізації прав і свобод громадян, компетенцію різних ланок системи виконавчої влади; адміністративно-правовий статус конкретних учасників ...
Для регулювання відносин, які тут виникають, використовується адміністративно-правовий метод.
Адміністративно-правові методи управління являють собою сукупність засобів юридичного впливу на відносини людей у процесі виробництва.
Адміністративно-правові методи передбачають організаційний і розпорядчий вплив.
Адміністративно - правовий метод - це сукупність прийомів впливу, що містяться в адміністративно - правових нормах, за допомогою яких встановлюється юридично владне і юридично ...
Безпосередньо нормами адміністративного права встановлюються державно - владні управлінські відносини та закріплюються права і обов"язки громадян, а також інших суб"єктів, що не ...
Щодо екологічного права, то можна стверджувати, що для цієї галузі права характерним є змішаний метод правового регулювання екологічних відносин, який включає у себе головним чином ...
Найбільш широко у сфері еколого-правового регулювання використовується імперативний адміністративно-правовий метод.
Для глибшого розуміння предмету адміністративного права і суті адміністративно-правового методу регулювання необхідно освітити зв'язок даної галузі права з іншими, суміжними ...
Так, адміністративно-правовий метод регулювання широко використовується для регулювання відносин між органами Державної податкової служби та платниками податків, між органами ...
... д., тому відповідні організаційно-управлінські відносини об"єктивно не можуть регулюваться адміністративно-правовим методом владовідносин, що характерен для регулювання відносин з ...
Основу правових норм цієї групи складають норми, що встановлюють адміністративно-правовий режим майна, що надано підприємству для виробничого використання; виготовлюнної продукції ...
У процесі дисертаційного дослідження використовувався метод діалектичного пізнання соціальних процесів та явищ, застосування якого дозволило здобувачеві на достатньому рівні ...
Все це дає підставу вести мову про те, що адміністративно-правовий метод є визначальним у системі методів адміністративного нагляду з метою обрання конкретних форм цієї діяльності.
Адміністративно-правові методи керування передбачають юридичне (правове) і адміністративний вплив на відносини людей у процесі виробництва, оскільки вони регулюються правовими ...
... і устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і терміни, що визначаються законодавством, і за їх підсумками приймає ...
... основні засади державної служби, порядок її проходження, правовий статус державних службовців; норми, що закріплюють систему актів державного управління та вимоги до них; норми, що ...
Залежно від адресату розрізняють такі види адміністративно-правових норм: норми, що регулюють правове положення державних органів управління (порядок утворення, реорганізації та ...
Загальна частина об"єднує норми, які регулюють (визначають): - загальні принципи державного управління; - правове становище суб"єктів адміністративного права; - форми і методи ...
2. Принцип верховенства адміністративно-правового закону в системі актів, які містять адміністративно-правові норми
Останнім часом у правовій науці більше уваги приділяється такому методу, як заохочення правомірної поведінки громадян.
Адміністративно-правові форми і методи мають свої внутрішні проблеми.
Правознавство — Учебное пособие
Методи адміністративного права - це засоби, способи та прийоми, з допомогою яких здійснюється правовий вплив на предмет адміністративного права.
Адміністративно-правові норми (АПН) регулюють правове положення органів управління, державних службовців, громадських організацій, закріплюють різноманітні форми, методи і види ...
закріплює основні принципи організації та функціонування виконавчої влади, місце її суб'єктів у державному механізмі, правові основи їх формування і взаємовідносин з суб'єктами ...
При цьому воно визначає правовий механізм реалізації прав і свобод громадян, компетенцію різних ланок системи виконавчої влади; адміністративно-правовий статус конкретних учасників ...
Ефективність виконання митними органами покладених на них завдань та функцій багато в чому залежить від тих різноманітних за характером, формами і методами засобів та способів ...
Під правовим забезпеченням діяльності митних органів слід мати на увазі систему нормативних актів, що визначають завдання й функції митних органів, їх правовий статус, форми і ...
Забезпечувальні (дозволи, обмеження, заборони, регламенти, державно - правові екологічні норми)
Методи захисту права власності на природні ресурси - еколго-правові, економіко-правові, цивільно-правові, адміністративно-правові.
Щодо екологічного права, то можна стверджувати, що для цієї галузі права характерним є змішаний метод правового регулювання екологічних відносин, який включає в себе ...
Важливим є те, що цивільно-правовий метод використовується частіше за все при регулюванні відносин власності на природні об"єкти, договірних відносин, відносин суміжних ...
Взагалі, поняття "режим", "правовий режим" і "адміністративно-правовий режим" є тісно взаємопов'язаними як "загальне", "особливе" та "часткове", що дає можливість з'ясувати ...
Слід зазначити, що широке тлумачення є більш прийнятним для визначення поняття "правовий режим", оскільки охоплює як правовий статус суб'єктів відносин, так і встановлені державою ...
Правова держава — Курсовая работа
Система поділу влад в правовій державі
У такий спосіб у правовій державі її механізм вільний від бюрократизму й адміністративно-командних методів керування.
Рефотека ру refoteka@gmail.com