Дипломная: Облік, аналіз і контроль розрахунків з ПДВ

Найважливішою складовою бюджетної політики держави є фіскальна політика. До основних її завдань відносяться мобілізація та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення найбільш важливих функцій держави.

В останні роки бюджетна політика України більше спрямована на реалізацію соціальних цілей, тобто значна частка бюджету витрачається на підтримку найбідніших верств населення.

Однак стратегія соціального спрямування за рахунок бюджетного перерозподілу у період політичних змін та економічної рецесії суттєво впливає на збільшення дефіциту Державного бюджету України.

Вихід з такого складного становища можна знайти за допомогою регуляторної та перерозподільної функцій непрямого оподаткування, через зменшення податкового тиску на споживання. На нашу думку, цим потенціалом оподаткування є найбільш потужний з непрямих податків – ПДВ.

На сьогодні він залишається одним із основних дохідних джерел державного бюджету і саме з ним пов’язані найбільші ризики недовиконання наповнюваності бюджету, тому питання реформування ПДВ за умови суттєвих бюджетних обмежень залишається досить актуальним.

Визначення оптимальної податкової стратегії для країн, що розвиваються, – надзвичайно важливе і складне завдання. Актуальним це питання стає під час світової фінансової кризи, тому що ці країни найбільше відчувають її негативний вплив.

У цих складних умовах необхідно знайти шляхи зменшення бюджетного дефіциту за рахунок використання важелів податкового регулювання. Протягом 19 років незалежності податкова політика в Україні мала переважно фіскальний характер, тобто на перше місце ставилося питання наповнення бюджету. Але сьогодні для вирішення стратегічних питань забезпечення виходу економіки країни з кризового стану необхідно зміцнювати регулятивний потенціал податкової політики.

Питання, пов’язані з дослідженням сутності функцій, особливостей механізму справляння ПДВ в економічно розвинених країнах і країнах, що розвиваються, досить ґрунтовано аналізуються у зарубіжних працях учених Є. Аткінсона, Д. Бодіна, Л. Єбріла, Д. Коаді, Д. Кунея, Д. Стігліца, Р. Хариса, а також вивчаються вітчизняними науковцями В. Андрущенком, А. Амошею, З. Варналієм, В. Вишневським, О. Даніловим, О. Десятнюк, Т. Єфименко, Ю. Івановим, А. Крисоватим, Е. Лібановою, І. Луніною, П. Мельником, В. Мельником, А. Скрипником, А. Соколовською, І. Тарановим та ін.

Незважаючи на численні наукові праці, присвячені дослідженню ПДВ, на сьогодні залишається невирішеною проблема шляхів збереження фіскальної ефективності ПДВ за умови активізації регуляторної функції податків внаслідок включення ринкових механізмів.

Вагомість окресленої проблематики, її теоретична та практична значущість зумовили вибір теми наукового дослідження, постановку мети та завдань, визначили напрям дослідження і логіку роботи.

Метою дослідження є розширення науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо обліку і аудиту ПДВ із метою підвищення його ефективності.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішити такі завдання:
– дослідити причини виникнення і динаміку розвитку, переваги і недоліки непрямого оподаткування, що призвели до виникнення ПДВ;
– проаналізувати критерії оцінки ефективності ПДВ і надати пропозиції щодо їх практичного використання в Україні;
– здійснити аналіз концепцій реформування ПДВ у роботах вітчизняних вчених та розробити рекомендації, щодо удосконалення механізму оподаткування ПДВ;
– визначити роль ПДВ у системі економічних взаємовідносин та в наповненні бюджету різних країн світу;
– дослідити особливості планування ПДВ, виявити вплив окремих макроекономічних показників на величину його надходжень до бюджету та розробити методику оцінки ризиків планування ПДВ;
– проаналізувати ефективність контролю податкових органів за стягненням ПДВ і розробити рекомендації, спрямовані на вдосконалення механізму його справляння.

Об’єкт дослідження – механізм функціонування ПДВ у системі державних фінансів.

Предмет дослідження – шляхи реформування ПДВ з метою підвищення його ефективності в Україні.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи пізнання.

У процесі дослідження історичних аспектів функціонування ПДВ використано метод наукової абстракції; для визначення ролі та сутності ПДВ – методи якісного аналізу і синтезу, індукції і дедукції; для характеристики структури і динаміки фінансових відносин між суб’єктами господарювання і державою у процесі справляння ПДВ – методи кількісного аналізу економічних показників (спостереження, порівняння, групування, структурування та узагальнення).

Інформаційна база дослідження є нормативно-правові акти України, первинні документи, облікові регістри, бухгалтерська звітність ТОВ «Мрія».

Методолічною основою є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері економічної теорії, обліку аналізу та аудиту, довідково-інформаційні видання.

Бесплатно скачать реферат “Облік, аналіз і контроль розрахунків з ПДВ” в полном объеме