Реферат: Поняття господарського обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і контролю.

Щоб керувати підприємствами різних форм власності і всім народним господарством України, необхідно мати відомості про госпо-дарську діяльність кожного підприємства: розміри й склад його засобів, коштів, розвиток окремих галузей тощо.

Всі ці відомості можуть бути одержані лише завдяки обліку.

Визначення бухгалтерського обліку вказує на те, що:
1) бухгалтерський облік сприймається як інформаційний процес;

2) змістом бухгалтерського обліку (як і будь-якого обліку в загальному його розумінні) є:
– виявлення (спостереження) – цілеспрямоване сприйняття об’єкту дослідження у відповідності із поставленою метою;
– вимір, який полягає у співставленні об’єкту спостереження із вибраними вимірниками;
– реєстрація – збереження інформації про об’єкт дослідження для передачі в просторі та часі;
– обробка, що передбачає систематизацію (накопичення, узагальнення, зберігання) інформації про об’єкт дослідження для надання її користувачам.

3) предметом дослідження та відображення бухгалтерського обліку є діяльність підприємств;

4) інформація бухгалтерського обліку використовується для прийняття рішень щодо підприємства зовнішніми та внутрішніми її користувачами.

Бухгалтерський облік – це спосіб документального спостереження, відображення й контролю за господарською і фінансовою діяльністю виробників і господарників (підприємств, організацій, орендних, спільних підприємств, акціонерних товариств тощо), а також система збирання, вимірювання, обробки, інтерпретації та передачі інформації про господарську діяльність підприємства, установи, організації внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень.

Бухгалтерський облік має задовольняти певним вимогам.

Перша вимога – раціональність та економічність побудови бухгалтерського обліку.

Друга вимога – ясність і зрозумілість обліку.

Третя вимога – простота, -чіткість, точність і повнота поточних і звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування дійсності, усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською діяльністю; надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
Список использованной литературы:

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 291// Бухгалтерський облік і аудит, № 9, 1999
2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”./ Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир, ЖТІ, 2000. – 640 с.
3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. 768 с.
4. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф.- Житомир : ЖІТІ, 2000. – 608 с.
5. Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. – К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. – 288 с.
6. Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”. КОО, 2000, 245 с.
7. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред. проф. М.П.Войнаренка. – Київ: Наукова думка, 2002. – 718 с.
8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник для студ.вищ.навч.закл.екон.спец. – К.:А.С.К.,2000. – 784 с.
9. Камлик М.І. Судова бугалтерія: Підручник. – Вид. 5-те, доп. та пере-роб. – К.: Атіка, 2007. – 552с.
Бесплатно скачать реферат “Поняття господарського обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку” в полном объеме