Реферат: Документація та інвентарізація. Нарахування з/п

Існування людей можливе лише за наявності певних матеріальних благ. Ці блага необхідно виробляти, тобто здійснювати матеріальне виробництво.

У процесі матеріального виробництва постає потреба в обліку кількості здобутих засобів існування, а пізніше – кількості предметів, необхідних для виробництва тих чи інших продуктів.

Із розвитком матеріального виробництва потрібним стає облік міри і міри споживання. Такий облік ведеться шля-хом спостереження, вимірювання і реєстрації елементів процесів вироб-ництва.

Для управління підприємством потрібен постійний, безперервний, достовірний і юридично підтвержений облік господарських операцій, що охоплює всю діяльність підприємства. Таким є бухгалтерсткий облік.

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р.: «Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрація, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень».

Особливості бухгалтерського обліку такі:
– безперервне, повне і послідовне відображення господарських операцій;
– обов’язкове документальне підтвердження наявності госпо-дарських засобів та здійснення господарських операцій;
– використання специфічних засобів та прийомів (оцінка, калькулювання, рахунки).

Бухгалтерський облік поділяється на фінансовий та управлінський.
У країнах з розвиненою ринковою економікою бухгалтерський облік методологічно й організаційно поділяється на фінансовий та управлінський.

Це дві галузі єдиної системи обліку, кожна з яких має своє призначення і відіграє свою роль в управлінні підприємством, у забезпеченні необхідною інформацією різних користувачів.
Список использованной литературы:

1. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІV, зі змінами і доповненнями.
3. Інструкція про використання Плану рахунків бухгалтерського облі-ку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291.
4. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2001”.
5. Бухгалтерський облік в Україні / За ред. Р.Л. Хом’яка, В.І. Лемішовського – Львів: “Інтелект-Захід”, 2005.
6. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 1999р.
7. Білуха М.Т. Теорія Бухгалтерського обліку. – К., 2000р.
8. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Київ: Видавництво „Центр навчальної літератури”, 2003р.
Бесплатно скачать реферат “Документація та інвентарізація. Нарахування з/п” в полном объеме