Курсовая: Побудова моделі прогнозованої фінансової звітності

В даний час в економічній літературі немає однозначного визначення поняття «фінансовий стан підприємства».

Дослідивши існуючі точки зору, їх переваги та недоліки, запропоновано розглядати фінансовий стан, як складну систему, що включає взаємопов’язані елементи (ефективність використання капіталу, ліквідність та платоспроможність, фінансова стійкість), які залежать від внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підприємства.

Дослідження сутності економічного прогнозування дозволило виокремити та визначити поняття «прогнозування фінансового стану підприємства». Це поняття розуміється як розробка системи науково-обґрунтованих імовірнісних припущень про базові й альтернативні структурні зміни в активах та пасивах підприємства, обумовлених використанням капіталу.

Вибір фінансової моделі – це вибір шляху розвитку економічного об’єкта, встановлення певної системи економічних інтересів, які лежать в основі забезпечення впливу на темпи і пропорції цього розвитку. Вибір моделі фінансових відносин залежить від багатьох чинників.

Це і рівень розвитку суспільства, і характер та масштаби діяльності держави, її втручання в економіку, і тип здійснюваної нею соціальної політики, і характер міжнародної діяльності та воєнної доктрини, це й історичні традиції народу, рівень розвитку культури тощо.

Послідовність проведення прогнозування передбачає: дослідження структурних змін у активах і капіталі підприємства, аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, оцінку ефективності використання капіталу. Важливе значення в процесі прогнозування фінансового стану мають його методи.

Розробка прогнозу фінансового стану підприємства може здійснюватися з використанням великої кількості методів прогнозування. У роботі опрацьовані основні методи, які можна використовувати при прогнозуванні фінансового стану підприємства.

Встановлено етапи прогнозування:
– підготовчий – де визначається мета прогнозування, здійснюється збір і перевірка вхідної інформації;
– аналітичний – що включає аналіз фінансового стану;
– прогностичний – де здійснюється вибір або розробка моделі прогнозування.

Вчені та практики значну увагу приділяють удосконаленню інтегрального показника оцінки фінансового стану підприємства, оскільки він є ефективним інструментом узагальнення різнопланових результатів аналізу. Більшість підходів до інтегральної оцінки ґрунтуються на методах дискримінантного аналізу і мають високий рівень узагальнення та низький ступінь деталізації результатів аналізу.

Аналізуючи механізм фінансового управління ТОВ ВКФ ”Оксамит”, дійшли висновку, що даний механізм складається з декількох блоків, одночасна дія яких покликана отримати достатній для забезпечення умов фінансової стабільності підприємства прибуток, який одержаний в результаті дотримання інтересів ТОВ ВКФ ”Оксамит”.

Механізм фінансового управління є багатофункціональною системою, яка покликана виявляти та попереджувати загрози зовнішнього та внутрішнього характеру, знаходити найкращі джерела та напрямки для фінансування діяльності, що забезпечує кожен елемент механізму у відповідності з проблемами, що виникають.

Для сталого й ефективного розвитку ТОВ ВКФ ”Оксамит” потрібно покращувати систему управління та контролю на підприємстві. За допомогою контролю керівництво оцінює ефективність фінансових заходів, що дає змогу встановлювати оперативні управлінські рішення, спрямовані на вирішення поставлених завдань. Покращення системи контролю дасть змогу підвищити ефективність та захищеність фінансів підприємства в цілому.
Список использованной литературы:

1. Аналіз господарської діяльності : навч.-метод. компл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 101 с.
2. Бойчик І. М. Економіка підприємства : опор. консп. лекцій / І. М. Бойчик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 120 с.
3. Бочкарев А. «Директор-мультипликатор. Новая технология – бизнес- моделирование», журнал «Эксперт». – № 39, 19.10.2007.
4. Будник Л. Теоретико-методологічні основи розвитку стратегічного аналізу / Л. Будник, І. Голяш // Галицький економічний вісник. 2007. ? №1 (12). С. 139-144.
5. Верба В.А. Управління розвитком компанії: навч. посібник/ В.А.Верба, О.М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2011.- 482с.
6. Войтоловский Н. В. Комплексный экономический анализ предприятия / Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова. – СПб.: Питер, 2009. – 576 с.
7. Економічне управління підприємством: навч. посібник./ Н.М. Євдокимова, Л.П. Батенко, В.А. Верба та ін.; за заг. ред. Н.М. Євдокимової. – К.: КНЕУ, 2011. – 327с.
8. Кальченко А.Г. Логістика. Збірник ситуаційних та практичних завдань: навч. посібник/ А.Г. Кальченко, В.В. Кривещенко. – К.: КНЕУ, 2011. – 221с.
9. Кравчук Н. Я. Фінансова безпека : навч.-метод. посібн. / Н. Я. Кравчук, О. Я. Колісник, О. Ю. Мелих. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 277 с.
10. Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства: навч. посібник / В.П. Кукоба. – К.: КНЕУ, 2009. – 420с.
11. Менеджмент: прийнятя управлінських рішень. Практикум: навч. посібник/ О.В. Щербина, А.В. Вакуленко, М.Ю. Кужель, В.В. Сироватко. – К.: КНЕУ, 2011. – 189с.
12. Піскунова О.В. Моделювання управлінських рішень щодо розвитку малого підприємництва: монографія/ О.В. Піскунова. – К.: КНЕУ, 2010. – 334с.
13. Поддєрьогін А.М. Фінансова стійкість підприємств у економіці України: монографія/ А.М. Поддєрьогін, Л.Ю. Наумова. – К.: КНЕУ, 2011. – 184с.
14. Риженко І.Є. Економіка підприємства : консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 212 с.
15. Судакова О. І. Формування системи управління економічною безпекою підприємництва / О. І. Судакова // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 231: В 9 т. – Том VIII. – Дніпропетровськ: ДНУ. 2007. – С. 1652-1661.
16. Управління витратами: практикум/ М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба, Ю. М. Лозовик; за заг.ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2011. – 190с.
17. Фінанси : навч.-метод. компл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 212 с.
18. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч.-метод. компл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 320 с.
19. Фінансова санація та банкрутство підприємств [Електронний ресурс] : навч.-метод. компл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 95 с.
20. Фінансове моделювання : опорний консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 82 с.
21. Фінансовий аналіз : опорний консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 69с.
22. Фінансовий інжиніринг : консп. лекц. / уклад. О. М. Сохацька, С. І. Вінницький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 114 с.
23. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Вектор, 2008. – 322 с.
24. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: задачі, тести, тренінги: навч.посібник/ Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова та ін.; кер. авт. кол. і наук. ред. Л.Д. Буряк. – К.: КНЕУ, 2011. – 281с.
Бесплатно скачать реферат “Побудова моделі прогнозованої фінансової звітності” в полном объеме